علیرضا کبیری  ضمن اعلام این خبر افزود: تا کنون اعضای شورا با 14 نفر که چهار گزینه، از افراد بومی شهرستان و 10 نفر بقیه از مدیران خوش سابقه مدیریت شهری تهران و شهرستانهای اطراف پاکدشت هستند.

وی تصریح کرد: برنامه های کاندیداهای شهرداری از آنها اخذ شده و با برنامه های شورای شهر و مدیریت استراتژیک شهری مطابقت داده شده است که روز شنبه 13 مهرماه بررسی نهایی می شود و گزینه های مختلف، به دفاع از برنامه هایشان می پردازند.

رئیس شورای اسلامی شهر پاکدشت ادامه داد: پس از بررسی های نهایی، تا پایان هفته، گزینه نهایی به استانداری تهران و وزارت کشور معرفی می شود.