در دیدار با مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران خواستار تجهیز و رفع کمبودهای پزشکی قانونی این شهرستان شد .

ˈعلیرضا قاسمی فرزادˈ روز شنبه در دیدار با مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران گفت : شهرستان 400 هزار نفر پاکدشت با دارا بودن صنایع مختلف و نیز مراکز کشاورزی همواره با احتمال بروزحوادث روبرو است از این رو فعالیت قوی پزشکی قانونی دراین منطقه ضرورت دارد .

وی افزود : استقرار پزشکی قانونی در شهرستان پاکدشت با رفع ضرورت مراجعه به شهر تهران و شهرهای اطراف موجب رضایت شهروندان شده است.

فرماندار پاکدشت همچنین اظهار داشت: عدم استقرار سالن تشریح ، کمبود پزشک متخصص ونیروی انسانی در پزشکی قانونی شهرستان پاکدشت می تواند میزان خدمت رسانی این مرکز را تحت الشعاع قرار دهد .

وی تصریح کرد : فرمانداری به طور کامل از مجموعه پزشکی قانونی حمایت می کند و امید است با رفع کمبودهای موجود ، زمینه خدمت رسانی مطلوب تر به شهروندان پاکدشتی فراهم گردد .