دکتر افشین اصانلو عضو شورای اسلامی شهر پاکدشت ، به عنوان عضو کمیسیون ساماندهی دکه های شهرستان و همچنین به عنوان مسئول کمیسیون بهداشت محیط زیست شهرداری پاکدشت انتخاب شد.به پیشنهاد ایشان جمع آوری ذباله های عفونی توسط سازمان نظام پزشکی و شورای شهر و شبکه بهداشت و درمان نیز در دست بررسی میباشد.